Main Menu
Home
Introductie
Specialisaties
Werkwijze
Kosten
Voorwaarden
Bereikbaarheid
Contact
Links
 
Voorwaarden
Voorwaarden

Algemene Betalingsvoorwaarden conform de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de patiënt en psychotherapeut.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de behandeling binnen kantoortijd geannuleerd worden.

Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur vóór de afspraak is de psychotherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de psychotherapeut aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de psychotherapeut rente in rekening van 1 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,00 aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten vorderen.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten, totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 409/1996.

Bijzondere bepalingen:

Artikel 10

Alle wijzigingen in bereikbaarheid (adres, telefoon), alsook van huisarts of ziekenfonds/verzekeraar dient de patiënt per onmiddellijk schriftelijk door te geven aan de psychotherapeut.

Artikel 11

De telefonische bereikbaarheid is op werkdagen van 18.15 tot 19.00 uur.

Artikel 12

In geval van crisis zij de patiënt verwezen naar de huisarts, RIAGG  of de plaatselijke instanties voor crisisopvang.

Artikel 13

Indien de uitvoering van een opdracht door psychotherapeut leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van betreffende psychotherapeut wordt uitbetaald.

 

 
Naar bovenwww.cnubben.nl © 2006-2007 twaalftwaalf